Intern Reglement

Algemeen

 1. Intern Reglement

  Algemeen

  1. Elke speler is op de hoogte van het interne reglement dat geldt voor de club en verklaart zich ermee akkoord door zijn aansluiting bij de club.
  2. Elke speler vertegenwoordigt de volleybalclub, het team, de medespelers en zichzelf en dient zich dus maximaal in te zetten op een voorbeeldige en enthousiaste wijze en zich zo te gedragen dat de reputatie van de club hooggehouden wordt.
  3. Alle spelers moeten in elk geval de onderrichtingen navolgen van de verantwoordelijken, officiëlen, begeleiders van de teams en trainers. Beleefdheid en respect t.o.v. deze personen is uiteraard een must.
  4. Afzeggingen, niet-deelname aan trainingen, stages, wedstrijden, tornooien en activiteiten georganiseerd door de club worden steeds zo snel mogelijk persoonlijk gemeld aan de verantwoordelijke trainer of coach van het team.
  5. Door zijn aansluiting heeft elke speler recht op alle activiteiten georganiseerd voor het team waarvoor desbetreffende speler uitkomt. Daarnaast heeft de speler tevens de plicht om op regelmatige wijze al deze activiteiten bij te wonen binnen de mogelijkheden die externe omstandigheden hem bieden. School/werk komt op de eerste plaats en bij een eventuele drukke periode (bv. examens) kan in overleg met de trainer naar een oplossing gezocht worden. De club verwacht dat elke speler minstens een aanwezigheid van 80% bereikt.
  6. Onenigheid tussen twee of meerdere spelers moet onmiddellijk uitgepraat worden. Dit gebeurt onderling of door bemiddeling van de trainer. Problemen die de ploeg overstijgen, kunnen besproken worden met de jeugdcoördinator en /of de ploegverantwoordelijken of bestuursleden.
  7. Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd om geld in het laatje te brengen en zo het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Alle leden worden verwacht om op minstens één activiteit/jaar even mee de handen uit de mouwen te steken.
  8. Woka maakt gebruik van een online leden beheerprogramma, langs waar ook alle communicatie verloopt. Het is een verantwoordelijkheid van het lid dat zijn contact gegevens steeds geactualiseerd worden.

  Lidgeld

  1. Elke speler betaalt lidgeld. Dit lidgeld wordt jaarlijks door het Bestuur vastgelegd. Wie het lidgeld niet tijdig betaalt, wordt uitgesloten van alle activiteiten en zal dus niet kunnen aantreden op wedstrijden of trainingen.
  2. Enkel de leden die voor de vooropgestelde datum betaald hebben, zullen verzekerd zijn van deelname aan de competitie. Om dit te stimuleren zal voor de competitie spelende leden een bedrag worden teruggestort, bepaald door het bestuur en vermeld op de betalingsaanvraag.
  3. Elke persoon die in het verleden nog niet was aangesloten bij onze club heeft recht op 3 vrije trainingen. Na deze 3 trainingen  dient het lidgeld betaald te worden. Het bedrag wordt door het bestuur vastgesteld afhankelijk van de datum van toetreding.
  4. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur beslissen om lidgelden terug te betalen voor mensen die een heel seizoen niet kunnen meespelen door medische redenen. In dit geval zal er 20 euro in mindering worden gebracht voor administratieve kosten die gemaakt werden.
  5. In uitzonderlijke omstandigheden kan door het bestuur een afbetalingsplan worden aanvaard voor betaling van het lidgeld.

  Wedstrijden

  1. 45 Minuten voor de wedstrijden in AVF en 35 minuten voor de wedstrijden KAVVV en Sporta is iedereen aanwezig op het terrein.
  2. Opwarming gebeurt steeds in groep en in correcte en uniforme kledij.
  3. Het is aan de speler om te bewijzen dat hij een plaats in het team waardig is. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van spelgelegenheid binnen de mogelijkheden die de wedstrijden bieden, gespreid over het volledige seizoen, rekening houdend met volgende elementen:
  • Inzet (je best doen op training)
  • Attitude (sportieve houding t.o.v. medespelers, officiëlen, …)
  • Aanwezigheid op training (tijdig melden bij evt. afwezigheid)
  1. Zowel als speler als ouder mag je steeds uitleg vragen over het hoe en waarom, maar dan zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de trainer past (bv. niet na de wedstrijd in de cafetaria, of tijdens de wedstrijd zelf, maar liefst in de loop van de week na een training).
  2. Spelers die niet op het terrein staan (bank), moeten op elk moment klaar zijn om in te springen. Bij elke time-out verzamelt het hele team rond de coach.
  3. Alleen de ploegkapitein mag met de officiëlen spreken. Hij/zij doet dit op een beleefde manier. Enkel bij volgende jeugdreeksen mag de coach de kapitein hierbij bijstaan : U11 – U13 en U15).
  4. Op de bank en naast het terrein zal steeds orde heersen, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
  5. Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever de hand drukken en de officiëlen groeten.
  6. Het klaarzetten en opruimen van het plein gebeurt door de spelers.   Iedereen zal helpen bij het klaarzetten en opruimen van het terrein.
  7. Voor onze jeugdploegen wordt er van de ouders verwacht dat zij de verplaatsing naar de uitwedstrijden onderling verdelen.
  8. Bij aanvang van de competitie voor onze jeugdreeksen zal er een startvergadering gehouden worden, waarbij de aanwezigheid van minimum één van de ouders verplicht is. Hierop zal de ploegverantwoordelijke voorgesteld worden en zullen enkele aandachtspunten overlopen worden, evenals het opstellen van een beurtrol voor verplaatsing naar de uitwedstrijden.
  9. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen uitrusting tenzij bepaalde wedstrijdkledij door één persoon gewassen worden. Indien het lid niet in orde is, zal hij/zij tijdens de wedstrijd niet opgesteld worden. (wedstrijdkledij, sportschoenen en sportkousen, sweater, lange haren bij elkaar, geen juwelen )
  10. Na elke wedstrijd is het verplicht dat alle spelers/speelsters zich douchen.
  11. Het bestuur behoud zich het recht om, boetes aangerekend door een sportverbond ten gevolge van onsportief of agressief gedrag, te verhalen op het betreffende lid. Ingeval van een nog openstaande rekenging zal lid uitgesloten worden van alle activiteiten van de club.

  Trainingen

  1. Iedereen is steeds 10 minuten voor het aanvangsuur aanwezig en 5 minuten voor het begin van de training in correcte kleding in de sporthal.
  2. Kledij conform aan de voorschriften (T-shirt, volley-short, volleybalschoenen (mogen geen strepen afgeven op de vloer) , volleybalschoenen doe je pas aan in de kleedkamer!) en  trainingspak indien beschikbaar gesteld door de club.
  3. Iedereen zal helpen bij het klaarzetten en opruimen van het terrein.
  4. De training kan niet vroegtijdig verlaten worden zonder toestemming van de trainer.
  5. Taping en medische verzorging gebeuren vooraf.
  6. Elke kwetsuur of revalidatie wordt voor de aanvang van elke activiteit gemeld aan de trainer. Overleg tussen trainers en spelers m.b.t. medische controle (consultatie dokter, kinesist,…) is wenselijk voor een gepaste samenwerking tussen beide partijen.
  7. Sieraden, armbanden, kettinkjes, oorbellen en ringen worden weggelaten. Lange haren worden samengebonden in een staart.
  8. Er is steeds gelegenheid tot douchen en is vanuit hygiënisch oogpunt ook gewenst voor iedereen.
  9. De laatste die de kleedkamer verlaat, (ten laatste 30 min. na de activiteit) dient de kleedkamer proper te maken. Zo heeft ook de volgende ploeg een propere kleedkamer ter beschikking. Dit neemt slechts 2’ in beslag.

  Verzekering

  1. Alle leden die officieel bij de club zijn aangesloten, dus zowel spelers als bestuursleden, scheidsrechters, medewerkers zijn verzekerd. Dit ofwel via de polis van de sportfederatie waarbij zij zijn ingeschreven, of via een afzonderlijke polis afgesloten door de club voor allen die niet door een bondspolis gedekt zijn.
  2. Elk ongeval tijdens een officiële activiteit dient zo vlug mogelijk (binnen de 48 uur) ingegeven te worden door het secretariaat in het aangifte systeem van het verbond. Hiervoor dient men de nodige informatie ( naam slachtoffer, datum, tijd en lokatie ongeval, aard en situering van het letsels , eventuele getuigen), over te maken aan het secretariaat
  3. Tevens moet er een verzekeringsformulier ingevuld worden door een arts.  Dit formulier is te verkrijgen via de coach of ploegverantwoordelijke of bij thuismatchen via de zaalverantwoordelijke.  Het formulier moet volledig ingevuld terug bezorgd worden bij de secretaris van de club.
  4. Het verbond zal dan verder het nodige doen bij de verzekeringsmaatschappij. Van dan af gebeurt de verdere afhandeling tussen de verzekeringsmaatschappij en het slachtoffer. Zo worden alle afrekeningstukken en het genezingsattest rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd, met vermelding van het dossiernummer.
  5. Na een ongeval, dat werd aangegeven aan de maatschappij en waarvoor een dossier werd geopend, moet altijd een genezingsattest worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij. Ook in geval geen enkel afrekeningstuk werd ingediend en de verzekeringsmaatschappij geen financiële tussenkomst hoefde te verlenen. Zonder dit attest is het niet toegelaten om opnieuw te spelen, daar voor de verzekeringsmaatschappij het ongeval nog niet afgesloten is
  6. De verzekering komt tussen voor wat betreft het verschil in het hetgeen het RIZIV en de mutualiteit betaalt. Kosten waarvoor geen RIZIV tussenkomst is, worden door de verzekering niet terugbetaald. (Een aangifte van een sportongeval dient zo vlug mogelijk te gebeuren, dit betekent ten laatste binnen de week na het ongeval.) Indien het aangifteformulier laattijdig bij de clubsecretaris terecht komt, kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor het mogelijks niet aanvaarden van het schadegeval.

  Uitrusting

  1. Alle uitrusting die door de club ter beschikking gesteld wordt aan de speelsters/spelers, dient verplicht gedragen te worden op beker- en competitiewedstrijden en bij voorkeur ook op tornooien en oefenwedstrijden. Verder raden wij aan het dragen van:
  • Volleybalschoenen (indoor sportschoenen);
  • trainingspak of minstens een sweater.
  1. Alle sportgerief (wedstrijdtruitjes, trainingspakken, sporttassen en eventuele andere) dat ter beschikking gesteld wordt aan de leden is en blijft eigendom van de club en dient op eerste verzoek van de club teruggegeven te worden.
  2. Indien het betrokken lid binnen de 8 dagen nadat zij/hij hetzij schriftelijk hetzij mondeling dit verzoek ontvangen heeft, hieraan geen gevolg heeft gegeven, behoudt de vereniging zich het recht voor om van het in gebreke gebleven lid een schadevergoeding te eisen gelijk aan de aankoopprijs van nieuw vervangmateriaal.

  Sportmateriaal

  1. Alle leden dienen het sportmateriaal (volleybalnet en toebehoren, ballen, enz.) en de sportinfrastructuur (sportvloer, kleedkamers, berging, enz.) als een “goed huisvader” te gebruiken. Dit betekent o.m.: geen zwarte zolen op parketvloer, opbergen van alle ballen, afsluiten van de ballenbakken en berging, plaatsen van palen en net op de daarvoor voorziene plaatsen, opruimen van lege waterflessen, enz. Indien uit de onachtzaamheid van de leden schade voortvloeit, behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor die schade te verhalen op het in gebreke gebleven lid of leden.

  Wommelgem  01/04/2016

 

Reactiemogelijkheid is gesloten